VTE

אנטיקואגולציה ממושכת עם אפיקסבן מורידה אשפוזים בחולים עם טרומבואמבוליזם ורידי: אנליזה ממחקר ה-AMPLIFY-EXT

מחקר מצא, כי שימוש נרחב וממושך באפיקסבן תורם להורדה של שיעור אשפוזים מכל סיבה ודחיית הזמן לאשפוז בחולים עם VTE

15.12.2015, 09:58
טרומבוזה (צילום: אילוסטרציה)

טיפול באפיקסבן לעומת פלצבו למשך 12 חודשים הוריד משמעותית הישנות סימפטומטית של טרומבואמבוליזם ורידי (VTE) או תמותה מכל סיבה ללא עלייה בשיעור דמם משמעותי במחקר ה-AMPLIFY-EXT.

אנליזה זאת בחנה את האפקטים של אפיקסבן לעומת פלצבו על שיעור אשפוזים מכל סיבה, זמן עד לאשפוז וגורמים מנבאים של האשפוז הראשון במטופלים עם VTE ממחקר ה-AMPLIFY-EXT.

טיפול באפיקסבן 2.5 מ"ג ו-5 מ"ג פעמיים ביום הוריד משמעותית את שיעור האשפוזים לעומת פלצבו (HRי 0.64 [0.43, 0.95], p=0.026 ו-HRי 0.54 [0.36, 0.82], p=0.004, בהתאמה).

אפיקסבן האריך את הזמן הממוצע לאשפוז הראשון לעומת פלצבו ב-43 ו-49 ימים עבור 2.5 מ"ג ו-5 מ"ג פעמיים ביום, בהתאמה. משך חציוני של שהות באשפוז במהלך האשפוז הראשון היתה ארוכה יותר עם פלצבו לעומת אפיקסבן 2.5 מ"ג או 5 מ"ג פעמיים ביום (7, 5 ו-4.5 ימים, בהתאמה).

החוקרים סיכמו, כי טיפול באפיקסבן הינו גורם מנבא משמעותי לשיעור נמוך יותר של אשפוזים לעומת פלצבו, וכי ליקוי בתפקוד כלייתי ברמה בינונית/חמורה התגלה כגורם מנבא משמעותי לשיעור גבוה של אשפוזים.

אנליזה זאת תומכת בשימוש נרחב וממושך באפיקסבן להורדה של שיעור אשפוזים מכל סיבה ודחיית הזמן לאשפוז בחולים עם VTE.

מקור:
Thromb Haemost. 2015 Oct 8;115(1). [Epub ahead of print]
Extended anticoagulation with apixaban reduces hospitalisations in patients with venous thromboembolism. An analysis of the AMPLIFY-EXT trial; Liu X, Thompson J, Phatak H, Mardekian J, Porcari A, Johnson M, Cohen AT1

נושאים קשורים:  VTE,  אפיקסבן,  שיעור אשפוזים,  תמותה,  מחקרים